תנאי השימוש הכללים מחולקים לפרקים הבאים:
א. תנאי שימוש כלליים בסיוריקו
ב. תנאי שימוש כלליים של Kumsal Creative Ventures, Unipessoal LDA (מתווך)
ג. תנאי שימוש כלליים של ספקים

במסגרת שירות של מתווך, חברת Kumsal Creative Ventures, Unipessoal LDA הממוקמת ופועלת בפורטוגל (להלן: “החברה”) מעמידה לרשות המבקרים וספקי סיורים ושירותי תיירות אחרים את פלטפורמת ההזמנות הזו. ספקי השירותים מציעים את השירותים בשם עצמם ועל אחריותם. הסכמים לאספקת שירותי תיירות ייכרתו ישירות בין המשתמשים בפלטפורמת ההזמנות הזו לבין הספקים. החברה אינה צד להסכם בקשר לשירותי התיירות המוצעים בפלטפורמת ההזמנות הזו.

האמור להלן מיועד לגברים ונשים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

א. תנאי שימוש כלליים בסיוריקו
1. מי מפעיל את האתר?
האתר siyuriko.co.il (כולל הטקסטים, התמונות, התוכנה, המוצרים, השירותים ומידע אחר הכלול או מוצג באתר; להלן כולם ביחד “האתר” ו/או “הפלטפורמה”) מוגש ומסופק על ידי החברה. ניתן ליצור קשר עם החברה באימייל (admin@siyuriko.co.il).

הזמנות דרך הפלטפורמה כפופות לתנאי השימוש הכלליים של החברה וגם לתנאי השימוש הכלליים של ספקים.

2. תחולת תנאי השימוש
תנאי השימוש הללו (להלן: “תנאי השימוש”), כולל שלושת פרקיו של עמוד זה, יחד עם מדיניות הפרטיות של האתר (להלן: “מדיניות הפרטיות”), חלים על כל שימוש שהוא באתר. מבקרים באתר (“משתמש” או “אתה”) רשאים להשתמש באתר הזה אך ורק בתנאי שהם קראו ושהם מבינים ומקבלים את תנאי השימוש ומדינות הפרטיות ומסכימים להם. כל שימוש נוסף באתר או בחלק כלשהו שלו משמעותו ומעיד שקראתם את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ושאתם מסכימים להם ולכל חלקיהם. אם אינכם מסכימים, הינכם מתבקשים לחדול מלהשתמש באתר ולצאת ממנו.

3. היעדר הצעה
המידע שבאתר הוא למטרת מידע כללי בלבד. המידע באתר אינו מגבש הצעה המחייבת את החברה. לשם גיבוש הסכם מחייב בין משתמש לבין ספק בקשר לפעילויות המוצגות באתר דרוש ביצוע בקשת הזמנה על ידי המשתמש דרך פלטפורמת האתר והסכמת הספקים לבקשת ההזמנה בהתאם לתנאי השימוש הכלליים של החברה.

4. היעדר ערובה
על אף שהחברה מנסה להבטיח שהמידע באתר הוא מדויק, היא אינה מעניקה ערובות כלשהן, מפורשות או משתמעות, ביחס לנכונותו, שלמותו, עדכניותו, מהימנותו, התאמתו לכל מטרה שהיא או כל ערובה אחרת. החברה רשאי לשנות, להוסיף או להסיר מידע באתר וברכיבים שלו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא ליידע על כל שינוי כאמור ובלי להסיר את המידע הבלתי עדכני או להגדיר אותו ככזה. החברה רשאית גם לחסום משתמשים מלגשת אל האתר או לחלקים ממנו, או להתנות את גישה כאמור בתנאים שיש לקיימם. החברה אינה מעניקה ערובות כלשהן, מפורשות או משתמעות, ביחס לזמינות של האתר או של רכיביו, שהאתר חף מפגמים או שהאתר והתשתית עליו הוא פועל נקייים מוירוסים ומתוכנות מזיקות אחרות. יתר על כן, החברה אינה מבטיחה שהמידע הזמין באתר לא שונה באמצעות פגמים טכניים או על ידי צדדים שלישים בלתי מורשים.

5. הגבלת אחריות
החברה לא תהיה אחראית (וכך גם סוכניה וקבלניה העצמאיים, נושאי המשרה שלהם ונושאי המשרה של החברה וסוכני המשנה ושותפי ההפצה שלה לא יהיו אחראיים), בשום צורה ואופן, לכל נזק הקשור לגישה שלך (או חוסר היכולת שלך לגשת) אל האתר, או לכל טעות, מחדל או השמטה, או לתוצאות המתקבלות מהשימוש באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש מסכים באופן מפורש שהשימוש באתר זה והסיכונים הכרוכים בכך הם באחריותו הבלעדית.

6. תכנים של צדדים שלישים, לינקים לאתרים אחרים
החברה אינה נושאת באחריות לתכנים של צדדים שלישיים (כולל פעילויות שניתן לבקש להזמינן ומידע הקשור לפעילויות כאמור) שעשוי להיות זמין באתר, וגם לא לתכנים שהאתר מקושר אליהם. החברה אינה ממליצה על תכנים שכאלה או מאשרת אותם ולא תהיה לה כל אחריות בקשר אליהם. במקומות שבהם החברה כוללת באתר קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, שימוש המשתמש באתרים האלה הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. אנו ממליצים לקרוא את התקנון ומסמכי המדיניות של האתרים הללו ולבחון כיצד הם רשאים או עשויים לעבד נתונים המאפשרים זיהוי אישי של המשתמש. אם הינך סבור שיש באתר תוכן בלתי חוקי, אנא כתוב לנו אל admin@siyuriko.co.il.

7. זכויות קנין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – הינו של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש. אין לך זכויות כלשהן באתר ובכל שמות, שמות מסחר וסימנים מזהים מכל מין וסוג שהוא (כולל סימני מסחר) שמפורסמים באתר. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד.

8. תיקונים לתנאי השימוש
החברה רשאית לשנות את התנאים האלה בכל עת ובאופן מיידי. במקרה שהוכנסו שינויים, הם יחולו ויהיו תקפים עם תאריך פרסומם באתר. החברה מצפה ממך שבאופן קבוע ורגיל לבקר בעמוד הזה כדי לוודא שאתה מכיר את תנאי השימוש העדכניים החלים.

9. תחולת דין ושיפוט
על התנאים האלה ועל כל שימוש באתר ו/או בפלטפורמת סיוריקו יחולו דיני מדינת פורטוגל והם בלבד. לבתי המשפט בליסבון תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתנאים אלה ולשימוש באתר ו/או בפלטפורמת סיוריקו.

ב. תנאי שימוש כלליים של Kumsal Creative Ventures, Unipessoal LDA
1. מבוא
החברה מנהלת פלטפורמת תיווך עבור הצעות בתחום שירותי תיירות, על ידי הצעות מקוונות שמפורסמות האתר (להלן: “פלטפורמת סיוריקו”). למשתמשים בפלטפורמת סיוריוקו ישנה אפשרות למצוא ולהזמין סיורים, פעילויות וחוויות בכל רחבי העולם. ההצעות המקוונות יכולות לכלולל סיורים מודרכים, קורסי בישול, טיולים באוטובוס, טיולי שייט, כרטיסים לאתרים ושירותים אחרים. ההצעות הללו מועלות לאינטרנט על ידי מגוון של ספקים מקומיים ברחבי העולם (להלן: “הספקים”) שאיתם מתגבש למשתמש החוזה למתן שירותי תיירות (“הסכם השירות”). שירותי הספקים ניתנים לגישה דרך פלטפורמת סיוריקו וניתן לבצע על גבי הפלטפורמה הזמנות.

2. נושא החלק השני של תנאי השימוש
תנאי השימוש הללו חלים על כל שימוש בפלטפורמת סיוריקו. היחסים החוזיים בין המשתמש לבין החברה כוללים רק את ההפניה של המשתמש לספק. החברה אינה מציגה את עצמה כמארגנת, מוכרת או שותפה כלשהי אחרת בקשר להסכם שירותי התיירות עם המשתמש. כתוצאה מכך, החלק השני של תנאי השימוש יחול על הצעות שעל פלטפורמת סיוריקו ועל הפניית משתמשים לספקים. על הסכם אספקת שירותי התיירות בין המשתמש לבין הספק חלים התנאים החוזיים של הספק, כמפורט בפרק השלישי של תנאי השימוש הללו.

3. הרשמה
3.1 באופן כללי, ניתן להשתמש בפלטפורמה באופן אנונימי.
3.2. סוגים מסוימים של שימוש בפלטפורמה, דוגמת ביצוע הזמנות, דורשים הרשמה. על ידי ביצוע הזמנה באתר ו/או על ידי הרשמה לאתר מסכים המשתמש לתנאים אלה. משתמש חייב להיות מעל לגיל 18 בכדי להירשם לפלטפורמה. על המשתמשים לשמור על הסיסמה שלהם ולנקוט באמצעי הזהירות הנחוצים כדי לשמור עליה מפני צדדים שלישיים.
3.3. אסור לפתוח יותר מחשבון אחד לאדם. לא ניתן להעביר את החשבון.
3.4. המשתמש ישמור על נתוני ההרשמה (שם משתמש וסיסמה) בסודיות ולא ירשה לצדדים שלישיים לגשת אל פלטפורמת סיוריקו באמצעות נתוני הרישום שלו. המשתמש יהיה אחראי לכל שימוש בחשבון המשתמש שלו בסיוריקו.

4. שירותי החברה
4.1. פלטפורמת סיוריקו מציגה מידע אודות מגוון של פעילויות תיירותיות ברחבי העולם (סוגי סיורים, שעות התחלה, מספר משתתפים, מחירים וכו’). בהתבסס על המידע הזה, המשתמש יכול, לאחר בדיקת זמינות של השירות, לבצע הצעה חוזית שתישלח לספק הרלוונטי.
4.2. המשתמש מחויב להצעה שלו במשך 5 ימים. לפרטים נוספים בנושא זה אנא ראו את סעיף 5 של פרק ג’ להלן.
4.3. החברה תספק למשתמש אישור על ביצוע ההזמנה שמונפק בשם ועבור הספק, כולל אישור על תשלום. החברה תעביר למשתמש מידע לשם שימוש בשירותי הספק כפי שנתקבל מאת הספק. לחברה לא תהיה כל אחריות על המידע או לדיוקו, או לביצוע השירותים על ידי הספק, הואיל וכל המידע שצוין ומועבר מבוסס על מידע מאת הספקים או צדדים שלישיים, שהחברה אינה יכולה לבדקו לפרטיו.
4.4. העלות של פלטפורמת סיוריקו עבור המשתמש היא למעשה בחינם. בעלויות עבור השימוש הטכני בפלטפורמה (למשל חיבור האינטרנט) יישא המשתמש.

5. תשלומים באתר
5.1. הסכם השירות עם הספק יחול על התשלומים המשולמים על ידי המשתמש עבור שירותי הספק.
5.2. החברה מורשית לגבות את מחירי ההזמנות עבור ובשם הספק.
5.3. השותף החוזי של המשתמש בקשר להסכם אספקת השירותים והתשלום הוא הספק הרלוונטי.
5.4. על מנת לבצע תשלום, על המשתמש להירשם. על המשתמש להזין פרטי תשלום נכונים ומדויקים ולעדכן אותם מיד במקרה של שינוי.
5.5. המשתמש יקבל הודעה על אפשרויות התשלום המותרות עבור השירות הרלוונטי תוך כדי תהליך ההזמנה. החברה רשאית לדחות אמצעי תשלום שנבחר על ידי המשתמש.

6. המחירים
6.1. כל המחירים באתר כוללים מע”מ ומסים אחרים. מסים מקומיים עשויים להיות נדרשים במקום.
6.2. המחירים המצוינים על ידי הספקים עשויים להיות כפופים לתנאים מיוחדים, למשל בקשר לביטולים והחזרים של תשלומים שמבוצעים. לפני ביצוע הזמנה, אנא בידקו בדיוק האם הסכם אספקת השירותים הרלוונטי כפוף לתנאים נפרדים.

7. היעדר ערובה ואחריות
7.1. אין כל ערובה לזמינות, לאיכות או למאפייני שירות, או לתמיכה טכנית בכל הנוגע לפלטפורמת סיוריקו. החברה רשאית לעצב מחדש, להקטין או להשעות את פלטפורמת סיוריקו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הסכמים קיימים בין משתמש עם ספק, כמו כן ביצועם של הסכמים אלה, יישארו ללא השפעה בעקבות שינויים שכאלה.
7.2. החברה אינה מעניקה ערובה או אחריות כלשהן בקשר לדיוק או שלמות הנתונים המוענקים על ידי צדדים שלישיים (כדוגמת ספקים).
7.3. החברה אינה מעניקה ערובה או אחריות כלשהן בקשר לשירותי ספקים. במקרה של שאלות וטענות בקשר להסכם אספקת שירותים וביצועו הצד הרלוונטי שעל המשתמש לפנות אליו הוא הספק.
7.4. בהינתן שלחברה איו אחריות כלשהי כלפי המשתמש, החברה אינה מעניקה אחריות או ערובה כלשהן.

8. חבות החברה
8.1. החברה אינה אחראית למימוש ההסכמים בין הספקים לבין המשתמשים ואינה אחראית לאספקת השירותים על ידי ספקים.
8.2. החברה אינה אחראית לכל פגם בביצוע השירות ולכל נזק הנובע מהשימוש בשירותי התיירות שהוענקו.
8.3. מבלי לפגוע באמור לעיל, האחריות של החברה בגין תביעות של המשתמש תוגבל לשלוש פעמים מחיר השירותים התיירותיים שנרכשו על ידי המשתמש.

9. סיום ההסכם
משתמשים רשאים לבטל את הרשמתם לסיוריקו בכל עת על ידי שליחת בקשה לחברה לחסימת חשבון המשתמש שלהם. החברה רשאית לבטל הרשמה באופן חד צדדי. תביעות שמתעוררות לפני כן ישארו ללא השפעה. הזכות לביטול בנסיבות יוצאות דופן נשארת ללא שינוי.

10. חוות דעת באתר
10.1. למשתמשים עומדת אפשרות להשפיע באופן אישי על התוכן בפלטפורמה על ידי כתיבת חוות דעת מטיילים. למשתמשים אחריות מלאה על התוכן שהם כותבים ומוסיפים לאתר. הם מאשרים ומבטיחים שהתוכן הוא נכון ושהוא אינו כולל התבטאויות או פרטים מטעים או בלתי חוקיים.
10.2. יתרה מכך, המשתמשים מאשרים שהתוכן אינו מפר זכויות צדדים שלישיים כלשהם. התוכן אינו הופך בשום צורה ודרך לתוכן של החברה, שרק מעמידה את הפלטפורמה לצורך הוספת חוות הדעת לאתר.
10.3. החברה רשאית להשתמש בתוכן המשתמש בדרכים שונות לפי שיקול דעתה הבלעדי, כולל הצגתו באתר, עריכתו לשם הבהרתו, שיפור דקדוק, שילוב לתוך פרסומות וכיו”ב.
10.4. החברה רשאית להסיר או לדווח על תוכן של משתמשים היכן שהדבר נחוץ לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשל, החברה תהיה רשאית להסיר תוכן משתמשים אם הם מפרים את עקרונות התוכן של החברה לפי דעתה של החברה. החברה אינה מחויבת לשמור עותקים של תוכן משתמשים או להעניק העתקים. החברה אינה מבטיחה את סודיות תכני המשתמשים.
10.5. החברה רשאית להציג פרסומות או מידע אחר יחד עם או לצד תוכן המשתמש באתר או בכל מדיה אחרת. למשתמשים אין כל טענה או דרישה לתגמול עבור פרסומות אלה ולמשתמש אין זכות לקבל הודעה מיוחדת על כך.
10.6. המשתמש יפצה לפי דרישה ראשונה את החברה על כל טענות צדדים שלישיים (כלל הוצאות עבור הגנה והליכים משפטיים) כנגד החברה בקשר לתכנים שנכתבו על ידי המשתמש.

11. אבטחת מידע
11.1. החברה אוספת ומשתמשת במידע אישי של משתמשים לצורך יחסיה עם המשתמש במסגרת התנאים.
11.2. אם החברה מעורבת בתקשורת בקשר להסכם שירות בין משתמש לבין ספק, היא תעביר את המידע הדרוש להסכם השירות לספק הרלוונטי. הספק מעבד את המידע ומשתמש בו על אחריותו כדי ליזום ולבצע את ההסכם בין המשתמש לבין הספק. הזהות של הספק הרלוונטי יכולה להילמד מתקשורת ההזמנה.
11.3. מידע נוסף נמצא בתנאי אבטחת המידע של החברה במדיניות הפרטיות.

12. שינויים לתנאים הכלליים
החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאים אלה, לקבוע תנאים חדשים ולקבוע תנאים נוספים, מעת לעת ובכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

13. תנאים נוספים
13.1. התנאים הללו מייצגים את כל ההסכם בין החברה לבין המשתמש. הסכם נוסף לא קיים.
13.2. על התנאים האלה ועל כל שימוש באתר ו/או בפלטפורמת סיוריקו יחולו דיני מדינת פורטוגל והם בלבד. לבתי המשפט בליסבון תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתנאים אלה ולשימוש באתר ו/או בפלטפורמת סיוריקו.
13.3. אם ישנן תניות בתנאים אלה שהן בטלות או בלתי תקפות, או שהפכו לכאלה, תוקפם של יתרת חלקי התנאים לא יושפע מכך. תניות בטלות או בלתי תקפות תוחלפנה על ידי תניות שמתאימות כדי להשיג את אותה המטרה בהתחשב באינטרסים של הצדדים.

ג. תנאי שימוש כלליים של ספקים
1. מבוא
החלק השלישי של תנאי השימוש הללו חל על כל ההסכמים שנכרתים בין הספקים לבין המשתמשים דרך פלטפורמת סיוריקו.

2. פרטים אמיתיים
הפרטים המועברים על ידי המשתמש דרך פלטפורמת סיוריקו חייבים להיות אמיתיים. אם פרטים פגומים סופקו על ידי המשתמש, לספק תהיה הזכות לסגת מההסכם עם המשתמש או להחריג משתמשים מהשתתפות בשירות ולדרוש פיצוי בגובה דמי הביטול כאמור בפרק “כללי ביטול” להלן.

3. הגעה לנקודת המפגש בהתאם לתנאים
המשתמש אחראי להגיע בזמן לנקודת המפגש. אם המשתמש מגיע לפעילות ממדינה אחרת, המשתמש אחראי להיות מצוייד במסמכים הדרושים (דרכון וכו’) ולקיים את תקנות הבריאות החלות וכו’.

4. תנאים נוספים
אם הספק כולל, בנוסף לתנאים האלה, תנאים נוספים בהסכם עם המשתמש בקשר להשתתפות או לתחבורה או תנאים אחרים, המשתמש יהיה אחראי לציית לתנאים הללו ולקיימם. הספק שומר על זכותו שלא לשתף בפעילות משתמשים שאינם מצייתים לתנאים.

5. אופייה המחייב של בקשה
ההסכם בין המשתמש לבין הספק מתגבש לאחר קבלת בקשת המשתמש על ידי הספק. כאשר משתמש מזמין סיור או פעילות אחרת, המשתמש מציע הצעה מחייבת לספק שהוא מחויב בה במשך חמישה ימים. אם הספק מקבל את הצעת המשתמש בתוך הזמן הזה, או לחילופין אינו דוחה את ההצעה בכתב, ההסכם בין הספק לבין המשתמש מתגבש באופן מחייב.

6. תשלום
המחיר הכולל המוסכם עבור השירות ישולם עם גיבוש ההסכם בין הספק לבין המשתמש.

7. אחריות המשתתף לביטוח
המחיר עבור השירותים אינו כולל ביטוח. המשתמשים אחראים לעריכת הגנה ביטוחית מספקת על חשבונם.

8. שירותים שלא שולמו
אם משתמש לא שילם עבור שרות שהוזמן במועד, הספק רשאי לסגת ממהסכם ולחייב את המשתמש עבור הוצאות הביטול כמפורט בסעיף “כללי ביטול” להלן.

9. החלפת מסרים
כל המסרים וההתכתבויות בין משתמש לבין ספקים יוחלפו ויבוצעו על גבי פלטפורת סיוריקו.

10. כללי ביטול
10.1. אם משתמש מבטל את הפעילות, יחולו תנאי הביטול המצוינים בעמוד תיאור המוצר ובתנאים. החברה ממליצה לקרוא בעיון את המידע בעמוד תיאור המוצר ובתנאים.
10.2. אם לא צוינו כללי ביטול שונים בתיאור המוצר של הספק, עמלות הביטול שהספק מחייב בקשר לביטולים מצד המשתמש הינן כדלקמן:
א. עד ל-24 שעות לפני התחלת הפעילות – החזר מלא.
ב. פחות מ-24 שעות לפי התחלת הפעילות או במקרה של אי הופעה – ללא החזר.

11. ביטול יוצא דופן
הספק רשאי לבטל את הפעילות בתאריך שהוסכם ללא התראה מראש, אם תנאי מזג אוויר, שביתה או תנאים אחרים שלא ניתן למנוע או לצפות (ובפרט תנאי “כוח עליון”) הופכים את הביצוע של הפעילות לבלתי אפשרי או קשה באופן משמעותי או מסוכן. במקרה שכזה המחיר ששולם על ידי המשתמש יושב.

12. אי השתתפות בסיור
הספק רשאי שלא להרשות למשתמש להצטרף לפעילות, אם המשתמש אינו מציית או מתאים לדרישות ההשתתפות האישיות בפעילות ו/או אם השתתפות המשתמש תסכן אותו או את מישהו אחר באופן שהופך את הפעילות בלתי אפשרית לטווח הארוך.

13. שינויים בתכנית הפעילות
הספק שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ברכיבים בלתי חיוניים או בלתי משמעותיים של תכנית הפעילות, אם הדבר נחוץ לאור נסיבות שלא ניתן לצפות או למנוע.

14. תנאים נוספים
תנאים נוספים או שונים ניתן למצוא בתיאורי המוצר הרלוונטיים לשירות.

15. איזור זמן
לצורך חישובי שעה ומועדים, איזור הזמן של הספק הוא הקובע.

16. אחריות הספק
הספק אחראי בהתאם לחוק החל על השירותים שהוא מציע.

17. שינויים לתנאים כלליים אלו
התנאים בפרק ג’ זה יכולים להיות מתוקנים בכל עת בקשר להזמנות עתידיות והתנאים המתאימים יחולו על כל הזמנה בנפרד. למשתמש לא יהיו טענות בקשר להזמנות עתידיות המתבססות על התנאים הנוכחיים.

X