חברת Kumsal Creative Ventures, Unipessoal LDA הממוקמת ופועלת בפורטוגל (להלן: “החברה”) מפעילה פלטפורמת הזמנות מקוונת הנגישה דרך האתר www.siyuriko.co.il (להלן ייקראו הפלטפורמה ו/או האתר: “הפלטפורמה”). הפלטפורמה מאפשרת למפעילי תיירות, מארגני פעילויות, מדריכי תיירים וסיורים וספקי כרטיסים (להלן: “הספקים”) שפותחים חשבון בפלטפורמה ומאושרים על ידי החברה להציע סיורים, פעילויות פנאי ושירותי תיירות אחרים (להלן: “השירותים”) ללקוחות קצה (להלן: “הלקוחות” או “הלקוח”) ולכרות חוזים ישירות עם לקוחות בקשר לשירותים שכאלה.

ספקים חייבים לקרוא את תנאי השימוש האלה (להלן: “התנאים”, “תנאי השימוש” או “ההסכם”) לפני שימוש באתר, יצירת פרופיל והעלאת תכנים ושירותים אליו. שימוש באתר מעיד ומגבש על הסכמת הספק לכל האמור בתנאים אלה. הספק מבין, מאשר ומקבל את כל תנאי ההסכם.

האמור בתנאי השימוש מיועד לגברים ונשים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1. היקף תחולת התנאים
תנאי השימוש הללו מגדירים וקובעים את היחסים שבין החברה לספקים בלבד וחלים על יחסים אלה בלבד. הסכם זה אינו חל על היחסים שבין לקוח לבין ספק, שעליהם יחול ההסכם האינדיבידואלי שנכרת בין הלקוח לבין הספק. הסכם הבסיס בין לקוחות לבין ספקים הוא תנאי השימוש הכלליים של ספקים (פרק ג’ שבעמוד הזה). אם הספק מעוניין להעניק שירותים ללקוחות בהתאם לתנאים שונים מהסכם הבסיס הנ”ל, על הספק לידע את הלקוחות באופן ישיר על כך.על היחסים בין החברה לבין לקוחות חלים תנאי השימוש הכללים של החברה (פרק ב’ שבעמוד הזה).

2. הרשמה כספק
2.1. ספק המבקש להציע שירותים על גבי הפלטפורמה, יגיש מועמדות לכך על ידי הסכמה לתנאים ומילוי טופס ההרשמה. בד בבד עם הגשת המועמדות הספק מקבל ומסכים לתנאים, ובכך מסכים ומאשר הספק שהוא קרא, מבין, מאשר, מוסמך, מורשה ומסכים להיות מחויב על ידי התנאים ושהוא רשאי ומורשה על פי כל דין שחל לספק את השירותים, לרבות הדרכת תיירים, במקום או באיזור בו הספק פועל.
2.2. לאחר שיועברו אל החברה מן הספק פרטי הקשר של הספק, תיאור השירותים שהוא מבקש להציע על גבי הפלטפורמה ופרטים ומסמכים נוספים שהספק עשוי להתבקש להציג, תחל החברה בבדיקת המועמדות.
2.3. שליחת בקשת מועמדות כאמור לעיל אינה מבטיחה שהבקשה תתקבל. למשל, אם יש לחברה ספקים ושירותים דומים באיזור הפעילות של מגיש המועמדות, ייתכן שהמועמדות תוסף לרשימת המתנה. ההצלחה של הפלטפורמה מבוססת על איכות השירותים שספקים מעניקים ללקוחות. על כן החברה בררנית בבחירת הספקים. החברה שומרת על זכותה לסרב למועמדויות או להעביר מועמדויות לרשימת המתנה על בסיס הבנת החברה את התאמת המועמד לפלטפורמה ולאספקת השירותים, או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
2.4 עם אישור הרשמת המועמדות של הספק לפלטפורמה, יהיה רשאי הספק להציע שירותים דרך הפלטפורמה. הצגת כל שירות ושירות של הספק על גבי הפלטפורמה נתונה, ביחד ולחוד, לאישור מראש של החברה, שרשאית לאשר או שלא לאשר הצגת שירות כזה או אחר על גבי הפלטפורמה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. שירותי החברה
3.1. החברה מעמידה את הפלטפורמה לשימוש ספקים אך ורק כדי לאפשר לספקים להציע ולמכור את שירותיהם באופן ישיר ללקוחות. באמצעות הפלטפורמה מחברת החברה בין לקוחות לבין ספקים, מאפשרת להם משא ומתן למכירת שירותים בין לקוחות לבין ספקים, משווקת את שירותי הספקים ובאופן כללי מעודדת לקוחות לבצע הזמנות אצל ספקים. החברה פועלת כסוכן מסחרי מורשה וממונה על ידי הספק, שמייפה את כוחה של החברה לקשר בין הספק לבין לקוחות.
3.2. החברה תנקוט בפעולות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, על מנת להביא להתקשרות בחוזה בין לקוחות לספק בקשר לרכישת שירותי הספק ולעודד רכישת שירותים על ידי לקוחות מהספק, אולם בשום מקרה ואופן לא תהווה החברה צד להסכם כלשהו שבו לקוח רוכש או מזמין שירותים מהספק.
3.3. בין החברה לבין הספק לא יתקיימו בשום צורה ואופן יחסי עובד ומעביד ו/או קשרי שותפות כלשהם.
3.4. הספק מתיר לחברה, באופן ישיר או בלתי ישיר, בעצמה ו/או באמצעות סוכני משנה ו/או אחרים, כדלקמן: (א) להציע שירותים ללקוחות בשמו של הספק; (ב) להגיע להסכמים עם לקוחות בשם ועבור הספק; (ג) לגבות תשלומים מלקוחות עבור השירותים. בנוסף מסמיך הספק את ספק שירותי התשלום של החברה וכל צד שלישי אחר שהוסמך לכך על ידי החברה לעבד את הנתונים הדרושים כדי לאפשר העברה של כספים אל ומן אמצעי התשלום או חשבונות של הספק, או כפי שיהיה דרוש בכל אופן אחר כדי לשם תפעול הפלטפורמה.
3.5. על מנת להבטיח את איכות ההצעות, מחיריהן ושירות הלקוחות של הספקים, החברה תהא רשאית למנות “רוכשי טסט” שיהיו רשאים להזמין שירות אצל הספק עד ל-3 פעמים במהלך שנה אחת. רוכשי טסט יהיה רשאים לגלות את העובדה שהם פעלו כרוכשי טסט רק לאחר שההזמנה הושלמה, בוצעה וסופקה. במקרים שכאלה של הזמנות של רוכשי טסט, מתחייב הספק להשיב את מחיר ההזמנה. החברה תעביר לספק משוב על ממצאי רכישת הטסט.

4. חובות הספק
4.1. הספק מאשר ומתחייב שכל המידע בקשר לשירותיו ולהצעותיו יהיה תמיד נכון אמיתי, מדויק ובלתי מטעה. הספק יעדכן את המידע שהוא יעלה לפלטפורמה כפי שנדרש מעת לעת כדי להבטיח את הדיוק של המידע. הספק עלול להיות אחראי לטענות ולתלונות של לקוחות המבוססות על אי דיוקים במידע שהועלה לפלטפורמה ושמוצג בה (למשל, מידע אודות השירותים או המחירים).
4.2. הספק מאשר ומתחייב שכל השירותים יסופקו על ידו תוך ציות לכל הדינים, החוקים והכללים החלים ובהתאם להם, ובפרט לפי חוקי המקום ו/או המדינה שבו פועל הספק ו/או שבה מסופקים השירותים ולא להפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם. בפרט מאשר ומתחייב הספק כדלקמן: (א) שהוא מציית לדינים, תקנות וחובות המגנים על הצרכן ומקיים אותם; (ב) שהוא מחזיק בכל ההיתרים והרשיונות המינהליים, כמו גם הביטוחים וכיו”ב הנדרשים לפי הכללים, החוקים והדינים של המדינה הרלוונטית, על מנת לקיים את חובותיו החוזיות על פי תנאים אלה. הספק יעביר אל החברה, לפי דרישת החברה, את הראיות והמסמכים הנחוצים, כולל העתקים היתרים ורישיונות.
4.3. הספק מתחייב ומאשר שהוא ימציא ללקוחות את כל המידע הנחוץ לשם ביצוע ואספקת השירותים (למשל נקודת מפגש, שעת מפגש, לבוש וציוד נחוצים וכיו”ב) זמן מספיק מראש. הספק נדרש לבדוק את תיבת הדואר האלקטרוני שלו לפחות פעם ביום.
4.4. על היחסים שבין הספק לבין לקוח יחול הסכם הבסיס בין לקוחות לבין ספקים (פרק ג’ שבעמוד הזה). הספק מאשר שקרא והבין את הסכם הבסיס הנ”ל ומאשר את הסכמתו לו ואת הבנתו והסכמתו לכך שהוא מושל ביחסים שבין הספק לבין הלקוחות, מגדיר אותם וחל אליהם. ככל ולספק ישנם תנאים נוספים מעבר לאלו המפורטים בהסכם הבסיס הנ”ל ו/או אחרים ביחס אליו, מתחייב הספק והוא אחראי לשינוי התנאים ו/או להוספת התנאים להסכם הבסיס הנ”ל ולהכללתם ביחסים שבין הספק לבין הלקוח.
4.5. הספק מאשר ומתחייב שכל המדריכים המועסקים אצלו אוחזים בהיתריים החוקיים ומקיימים את כל הדרישות החוקיות, כולל כישורים והיתרים מקצועיים. הספק אחראי באופן מלא להתנהגות המדריכים ביחס ללקוחות או לאנשים אחרים שמשתמשים בשירותים.
4.6. הספק רשאי להציע בפלטפורמה אך ורק את שירותיו שלו. על הספק להיות ערוך לספק את השירות. הספק לא יציע שירותים כמתווך ו/או כסוכן. אם על אף זאת הספק יפעל כמתווך ו/או כסוכן, דינו יהיה כספק והוא יהיה אחראי לנזק מכל מין וסוג שהוא, אם ייגרם.
4.7. על התעריפים, הזמינות, השירותים והמגבלות של שירותי הספק בפלטפורמה להיות זהים או טובים יותר מאלה שמוצעים על ידי הספק בערוצי המכירה שלו ו/או בכל ערוץ של צד שלישי. לקוחות שמזמינים דרך הפלטפורמה יקבלו יחס טוב, לכל הפחות, מלקוחות המזמינים דרך ערוצים של הספק ו/או דרך ערוצים של צדדים שלישיים כלשהם.
4.8. הספק יבצע ביטוח אחריות כללית מקיף שיכסה ויבטח את כל השירותים המוצעים דרך הפלטפורמה. הספק מתחייב שסכום הביטוח מתאים להיקף ההזמנות והסיכונים. על ביטוח האחריות הכללית של הספק לכסות גם תביעות פוטנציאליות כנגד החברה. הספק מתחייב להעביר לחברה, על פי דרישתה, את כל הפרטים הנוגעים לביטוח הספק ואת מסמכי הביטוח. לחברה זכות לבדוק ולפקח על פוליסת הביטוח לפי דרישתה ולדרוש הוכחה על תשלום פרמיית הביטוח.
4.9. המחירים המוצגים על ידי הספק בפלטפורמה עבור ההצעות והשירותים שלו יכללו מע”מ, מס מכירה וכל מס ו/או היטל לאומי ו/או ממשלתי ו/או עירוני אחר. הספק לא יבקש מלקוחות לשלם כל שכר, מס, היטל ו/או עמלה נוספים עם ו/או עבור ביצוע השירות.

5. תהליך ההזמנה וההרשמה
5.1. לכל המבקרים בפלטפורמה תהיה האפשרות לצפות בשירותים המוצעים ללא הרשמה מוקדמת. אם מבקר מעוניין בשירות מסויים, הוא יבצע הזמנה והספק יקבל הודעה על בקשת הזמנה שכזו.
5.2. הזמנות דרך האתר יעובדו, יתקבלו ויאושרו באופן אוטומטי על ידי הפלטפורמה. ההזמנות מתקבלות לפי הנתונים ולוחות הזמינות שמזין הספק בפלטפורמה והספק מתחייב לשמור את הנתונים מעודכנים בכל עת.
5.3. החברה לא תהיה אחראית בגין אי דיוק ו/או אי שלמות בנתוני ו/או בפרטי הלקוח. החברה לא תהיה אחראית גם לאימות ובדיקת הזהות הלקוח ו/או לבדיקת האותנטיות וההסמכה של הלקוח שביצע את ההזמנה.

6. הצעות שירותי הספק
6.1. הספק יזין את נתוני שירותיו לחשבון הספק. הספק אחראי שהנתונים בקשר לשירותיו והמידע שהוא העלה לפלטפורמה יהיו עדכניים תמיד. שירותים שבוטלו ו/או אינם תקפים חייבים להימחק באופן מיידי.
6.2. הספק מתחייב שמתיאור השירות שהוא מעלה לפלטפורמה יהיה ברור שהוא מציע את השירותים בשמו שלו ועל אחריותו. על השירותים להיות מוצעים תחת השם הרגיל והכללי של הספק. אסור שיהיה רושם, באופן ישיר או בלתי ישיר, שהחברה היא הספק של השירותים, או שהחברה בדקה את האיכות של השירותים המוצעים ו/או מאשרת את איכותם.
6.3. החברה תהיה זכאית להעניק הנחות על מחיר השירות – על חשבונה עד לשיעור העמלה – לחברי קבוצות ספציפיות.

7. תוכן וזכויות קניין רוחני
הספק מעניק בזאת לחברה, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים, זכות ורישיון עולמיים, בלתי הדירים, ללא זכות בלעדיות, ללא תמורה, ללא תמלוגים ושאינו מוגבל בזמן ובמקום, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לעבד, להתאים, לפרסם, להציג, לחשוף, לתרגם, להפיץ, לשתף, להעניק רישיון משנה, להפוך לזמין, לשלב, לשווק ולשדר בכל אופן שהוא, בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה, את התכנים (לרבות זכויות הקניין הרוחני הרלוונטיות) שהעלה הספק לפלטפורמה ו/או דרך חשבון הספק שלו בפלטפורמה ו/או שסיפק הספק בהקשר של התנאים ופעילותו בפלטפורמה ו/או את התכנים שנחוצים לספק כדי לממש את זכויותיו ולקיים את חובותיו לפי תנאים אלה.

8. שיווק מקוון
8.1. החברה רשאית לקדם ולשווק את שירותי הספק, תוך שימוש בשמו של הספק, בשיווק מקוון, כולל בשיווק באימייל ו/או בפרסום PPC.
8.2. לחברה שיקול דעת בלעדי כיצד לפרסם את הצעות ו/או שירותי הספק בפלטפורמה ו/או בכל אתר ו/או אצל כל צד שלישי שהוא.
8.3. הספק מסכים שלא להשתמש בשמות המותג של החברה כמילות חיפוש.
8.4. החברה מנהלת קמפיינים של שיווק מקוון על חשבונה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

9. אחריות לתכנים
9.1. הספק יהיה אחראי לתכנים שהוא יעלה לפלטפורמה (למשל תיאור השירותים וכיו”ב). החברה מתייחסת לתכנים אלה כתכנים חיצוניים ולא תחול על החברה אחריות כלשהי בקשר אליהם. החברה מתייחסת גם לתכנים שמועלים על ידי לקוחות (דוגמת חוות דעת וכיו”ב) כתכנים חיצוניים ולא תחול על החברה אחריות כלשהי בקשר אליהם.
9.2. הספק רשאי להעלות אך ורק תכנים, נתונים ומידע שיש לו את הבעלות על זכויות היוצרים שלהם. הספק אינו רשאי להעלות לפלטפורמה תכנים, נתונים ומידע המפרים זכויות כלשהן של אחרים, לרבות את זכויות הפרטיות של לקוחות, זכויות צדדים שלישיים וכיו”ב. על התכנים שמעלה הספק לציית ולקיים את דרישות כל החוקים והדינים החלים.
9.3. הספק לא יעלה לפלטפורמה ולא ישתמש בתכנים שאינם עומדים בקנה אחד עם התנאים ו/או כל הוראה משפטית אחרת. ככל והספק השתמש ו/או העלה לפלטפורמה תכנים שאינם שאינם עומדים בקנה אחד עם התנאים ו/או עם כל הוראה משפטית אחרת, תהיה החברה רשאית למחוק באופן מלא ו/או חלקי את התכנים, ובנוסף תהיה החברה רשאית גם לחסום את הגישה של הספק לפלטפורמה ו/או למחוק את חשבון הספק הרלוונטי.

10. ביטול הזמנות
10.1. למעט אם הוסכם אחרת במפורש ובכתב, הספק מאשר ומסכים לכך שלקוחות רשאים לבטל את הזמנותיהם ללא חיוב עד ל-24 (עשרים וארבע) שעות לפני מועד השירות אליו נרשמו, ובמקרה שכזה לא יהיה זכאי הספק לתשלום כלשהו. במקרה של שירות שהוזמן ובוטל על ידי לקוח פחות מ-24 שעות לפני מועד השירות ו/או בתוך כל תקופת זמן אחרת שהוסכמה מראש בין הצדדים, או אם הלקוח לא הופיע לשירות במועדו, הלקוח מחוייב אז לשלם את מלוא מחיר השירות, שיועבר לספק בחיסור העמלה.
10.2. במקרה שספק מבטל הזמנה מכל סיבה שהיא, ישיב הספק ללקוח באופן מלא את המחיר ששולם, אלא אם הוסכם אחרת בין הלקוח לבין הספק.
10.3. החברה משקיעה משאבים יקרים ומאמצים אינטנסיביים כדי לשווק את השירותים ללקוחות. לפיכך, אם ספק, באופן בלתי מוצדק ו/ואו ברשלנות, אינו מספק ו/או מבטל את השירותים שהוזמנו על ידי הלקוח, מסכים הספק ומאשר שהחברה תהא רשאית: (א) להשיב ללקוח באופן מלא את הכספים ששילם, וגם (ב) לקזז את הסכום שהושב בתוספת קנס חוזי מכל סכום שעומד לזכות הספק אצל החברה. הקנס החוזי יעמוד על סך של עשרים אחוזים (20%) מתוך מחיר ההזמנה ברוטו של השירות בפלטפורמה לכל לקוח שנפגע. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לותר על הקנס החוזי, כולו או בחלקו, אם הספק יעניק אלטרנטיבה דומה באותו התאריך ללקוח שנפגע.
10.4. במקרה של נסיבות “כוח עליון”, שלא ניתן לצפות או למנוע באופן סביר, כולל אסון טבע, מלחמה, אירוע טרור, הפסקת חשמל ושביתות, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להשעות את הסכם זו או לבטלו. בנוסף, אם נסיבות של “כוח עליון” מתרחשות ביעד השירות, הספק יאפשר ללקוחות לבטל הזמנות שבוצעו ולקבל החזר מלא בגין המחיר ששולם, וזאת גם במקרה שהספק ממשיך להעניק את השירות בתקופה הרלוונטית. החברה תעבד ותבצע את ההחזרים ותעבירם לידי הלקוחות הרלוונטיים. במקרה שהספק מבטל את השירות בנסיבות של “כוח עליון”, עליו ליידע את החברה על כך באופן מיידי.

11. תלונות לקוחות
תלונות, טענות או בקשות של לקוחות בקשר לשירותי הספק יטופלו על ידי הספק והחברה לא תהיה אחראית בקשר אליהן ולא תהיה לה כל אחריות בגין טענות ו/או תביעות ו/או בקשות שכאלה של לקוחות. החברה תהיה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי: (א) להעניק שירות לקוחות ותמיכה ללקוח, ו/או (ב) לפעול כמתווך בין הלקוח לבין הספק, (ג) להעניק – על חשבון הספק – שירות אלטרנטיבי ברמה זהה או גבוהה יותר במקרה של רישום יתר (אוברבוקינג) או אי סדרים מהותיים אחרים או תלונות בגין השירות המוצע או המסופק, ו/או (ג) לסייע בדרך אחרת ללקוחות בתקשורת עם או בפעולות כנגד הספק.

12. תשלום עמלות לחברה
12.1. הספק מסכים לשלם לחברה עמלה בגין תיווך העיסקה בין הספק לבין הלקוחות ו/או בגין הפניית ו/או איתור הלקוחות. מוסכם כי לשיעור העמלה, שיוסכם באופן נפרד בין הצדדים, יוסף מע”מ על פי חוק. העמלה תקוזז מכל סכום ברוטו שייגבה מלקוחות בגין מחיר המכירה של השירות בפלטפורמה. אם החברה לא קיבלה תשלום כלשהו מהלקוח (למשל, בגין ביטול תשלומים בכרטיס אשראי), או שתשלום בוטל, מכל סיבה שהיא, לא תהיה חבות של החברה לתשלום כלשהו לספק בגינו.
12.2. העמלה של החברה תשולם באופן חודשי על ידי הספק לחברה על בסיס התעריפים המשולמים על ידי לקוחות. כל מס ו/או הוצאה אחרת שעל הספק לשלם לא יקוזז מהעמלה. עמלות בנק והוצאות העברות אחרות הן על חשבון הספק, למעט במקרים המפורטים בסעיף 14.2 להלן.

13. תשלומים בכרטיס אשראי
13.1. תשלומי כרטיס האשראי של לקוחות ייגבו לפי מועדם.
13.2. אם לקוח ביטל תשלום כרטיס אשראי ו/או שהתשלום לא התקבל מכל סיבה אחרת, החברה תיידע על כך את הספק.
13.3. לחברה אין מחויבות כלשהי לנקוט בצעדים משפטיים מכל מין וסוג שהוא כנגד לקוחות שאינם משלמים עבור שירות כלשהו ו/או שמבטלים תשלומים.

14. תשלומים
14.1. בעמלות כרטיס האשראי והבנק עבור תשלומי לקוחות תישא החברה.
14.2. בעמלות כרטיס האשראי והבנק עבור העברות תשלומים לספק יישאו:
– החברה תישא בעלות עמלות של הבנק ו/או חברת כרטיס האשראי שלה;
– הספק יישא בעלות עמלות של הבנק ו/או חברת כרטיס האשראי שלו.
14.3. הספק יקבל הודעה באימייל כאשר תשלומים של הלקוחות עבור שירותי הספק אושרו.
14.4. העמלה לחברה תשולם ביום העבודה החמישי של כל חודש, על דרך של קיזוז העמלה מתשלומי הלקוחות ותוך שנלקחות בחשבון כל ההזמנות שבוצעו בחודש החולף דרך הפלטפורמה. היתרה הנותרת כפי שתתואר בחשבון שתבצע החברה (ויועבר לספק באימייל) תועבר לספק כנגד חשבונית מס כדין שתימסר לחברה יל ידי הספק. החברה תעביר את התשלום לספק ביום העבודה החמישי של כל חודש, למעט בנסיבות חריגות, בכפוף וכנגד חשבונית מס כדין שיעביר הספק לחברה. על הספק ליידע את החברה בפרטי חשבון הבנק שלו לשם ביצוע התשלום אליו. החברה לא תהא אחראית במקרה של הזנה שגויה או חלקית של נתוני חשבון הבנק של הספק בחשבון הספק.
14.5. החשבון שתבצע החברה יהווה את הבסיס לכל תשלום. הספק רשאי להעלות השגות על אי דיוקים לכאורה בחשבון שביצע הספק בתוך תקופה של מקסימום 30 ימים. אם אף טענה לא הועלתה ונתקבלה על ידי החברה בקשר לחשבון שביצעה החברה יחשב החשבון כמקובל, מאושר ומוסכם.
14.6. התשלומים לספק יבוצעו במטבע אירו.
14.7. הסכום שיועבר על ידי החברה ישקף את הסכום של מחירי הנטו של השירותים שהוזמנו. אולם, ישנם בנקים שמוסיפים עמלות עבור קבלת תשלומים בינ”ל. עמלות אלה הן על חשבון הספק באופן בלעדי. לאור עלויות העברות בנקאיות, החברה ראשית להחליט שלא להעבר סכומים הנמוכים מ- 50 אירו. אם בחודש כלשהו לא הגיע הסכום ל-50 אירו, החברה רשאית לדחות את התשלום עד שיגיע הסכום ל-50 אירו.
14.8. אם החברה, מכל סיבה שהיא, תחוב במיסים ו/או בהוצאות במדינת הספק בקשר לשירותים שלו, החברה תהא רשאית לסיים את שיתוף הפעולה עם הספק בתוך 3 ימים. החברה תהיה רשאית לקזז מיסים ו/או הוצאות שכאלה מתשלומים לספק.

15. מיסים
הספק מצהיר ומסכים כי הוא באופן בלעדי אחראי על הכרת וזיהוי המיסים החלים וכל שינוי בשיעורי המס. על הספק למלא אחר כל דרישות המס החלות לפי כל דין וחוק. הספק אחראי להצהיר לרשויות המס עבור כל מס החל על כל סכום שהתקבל אצל הספק בקשר לשירותיו. לפי דרישה מאת החברה, הספק יעביר לחברה באופן מיידי חשבוניות מס תקפות בקשר לכל תשלום שמתקבל בהקשר של הסכם זה, במקרה בו יש חיוב מס לפי החוק החל.

16. מסרים מידיים
על מנת להחליף מסרים בין לקוחות לבין הספק שאינם מיועדים לקהל הרחב, החברה מציעה כלי ממוחשב על גבי הפלטפורמה למסרים מידיים (להלן: “כלי המסרים המידיים”). כלי המסרים המידיים נועד באופן בלעדי לתקשורת והחלפת מידע בקשר לשירות המוצע ולאספקתו. אסור לנהל בכלי המסרים המידיים תקשורת בעניינים שאינם קשורים לשירות. החברה רשאית באופן מפורש לפקח על המסרים הישירים ולמחוק מסרים שאינם מצייתים לקריטריונים האלה ולתנאים.

17. כללי תקשורת עם לקוחות
17.1. הספק אינו רשאי בתיאור השירות שלו, וגם לא במסרים מידיים, להפנות לקוחות לאתר שלו, לאתר של צד שלישי כלשהו, או להעניק מידע כלשהו ליצירת קשר מחוץ לפלטפורמה.
17.2. הספק מתחייב לטפל בכל פניות הלקוחות וכיו”ב שהתקבלו דרך החברה באופן בלעדי בפלטפורמה. הספק לא יפציר או יעודד, בין אם בדרך ישירה או בלתי ישירה, לקוחות שיצרו קשר דרך החברה, להזמין שירות מחוץ לפלטפורמה. אם לקוח פוטנציאלי שיצר קשר דרך החברה מבקש להזמין שירות מחוץ לפלטפורמה, יפנה הספק את הלקוח אל הפלטפורמה.

18. מערכת חוות הדעת
לאחר ביצוע השירות, ניתנת ללקוחות האפשרות לכתוב חוות דעת על השירות באמצעות מערכת חוות הדעת של הפלטפורמה. מטרת מערכת חוות הדעת היא ליצור משובים מדוייקים ובעלי משמעות ופרופיל ספק שמעניק מידע בקשר לביצועי ואמינות הספק. פרופילי הספק אלה ניתנים לצפייה על ידי כל לקוח בפלטפורמה. כל תוכן שמוצג במערכת חוות הדעת הביקורות הוא של החברה באופן בלעדי. הספק לא רשאי לפרסם חוות דעת ממערכת חוות הדעת של הפלטפורמה באתר שלו ו/או באתר של כל צד שלישי שהוא ללא אישורה מראש בכתב של החברה.

19. אבטחת מידע
הספק מסכים ומתחייב שהוא משתמש ושהוא ימשיך להשתמש, לתחזק ולהקים נהלי וכלי אבטחה מתאימים על מנת למנוע כל גילוי בלתי מכוון של מידע ו/או נתונים אישיים של לקוחות ו/או גישה בלתי מורשית אליהם ו/או גזילה שלהם. הספק לא יעסוק, באופן ישיר ו/או בלתי ישיר, בכל פעילות של שיווק, פרסומית, של קידום מכירות או תקשורת דומה עם לקוח שביצע הזמנה דרך הפלטפורמה, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הלקוח הנמען בכתב. הספק יעבד, ישמור, ישדר וייגש לכל מידע של הלקוח שכולל פרטי תשלום (לרבות כרטיסי אשראי או פרטי חשבונות בנק) תוך קיום החוקים והדינים החלים ושמירתם. על פי דרישה מאת החברה, הספק יציג בפני החברה ויעביר אליה ראיות על כך שהוא אוחז, משתמש ושומר על אמצעי אבטחה טכניים וארגוניים בהקשר של המידע שרלוונטי לתנאים אלה.

20. מצגים והתחייבויות
בנוסף לכל המצגים וההתחייבויות של הספק בתנאים אלה, הספק מאשר, מצהיר ומסכים כדלקמן: (א) הספק הרשה לאדם שקיבל את התנאים הללו והסכים להם והסמיך אותו לעשות כן בשם הספק; (ב) תנאים אלה מגבשים הסכם תקף ומחייב שניתן לאכוף אותו על הספק בהתאם לתנאיו; (ג) פעילות הספק וקיום התחייבויותיו לפי התנאים לא תפר כל הסכם או התחייבות בין הספק לבין צד שלישי כלשהו; (ד) פעילות הספק במסגרת ההסכם תבוצע לפי תנאי ההסכם ותוך הקפדה על מילויו וקיום תנאיו; (ה) הספק אוחז בכל הרישיונות, ההיתרים וההרשאות הנדרשים על מנת להפוך את שירותיו זמינים להזמנה דרך הפלטפורמה ולמלא בכל דרך אחרת שהיא עם חובות והתחייבויות הספק לפי הסכם זה; (ו) הספק הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני של התכנים והמידע שהועלה לפלטפורמה דרך חשבון הספק בפלטפורמה או או שהוא קיבל את הרשאת בעלי הזכויות לעשות כן.

21. אחריות הספק והשיפוי
הספק מתחייב, על חשבונו, לפטור את החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה ולהגן עליהם מכל טענה ו/או פעולה ו/או תביעה של צד שלישי, בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש ו/או חבות אחרת (כולל, מבלי להגביל, הוצאות ושכ”ט עו”ד) הקשורים אל או הנובעים מן: (א) שירותי הספק; (ב) ביצוע התחייבויות וחובות הספק לפי הסכם זה או כל הפרה של ההסכם, לרבות, מבלי להגביל, הפרה של כל מצג והתחייבויות; (ג) כל טענה שהחברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה משתמשים, משעתקים, מפיצים או מציגים את שירותי הספק בהתאם להסכם זה, תוך כדי הפרת זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו. הספק מסכים להשתמש בייצוג משפטי שמשביע את רצון החברה באופן סביר, על מנת להתגונן בפני כל תביעה, והחברה תהא רשאית להשתתף בהגנה או ביישוב של כל תביעה בכל עת באמצעות עו”ד שייבחרו על ידי החברה. הספק גם מתחייב שלא להסכים כל פשרה או פסיקה ללא הסכמתה מראש בכתב של החברה, שלא תמנע אותה באופן בלתי סביר.

22. הגבלת האחריות של החברה
22.1. החברה אינה מתחייבת להפעיל את הפלטפורמה לפרק זמן מסוים או קבוע.
22.2. החברה אינה מציגה מצגים והיא אינה אוחזת באחריות לגבי הפלטפורמה, לרבות בקשר לכל הפרעה זמנית או קבועה בהפעלת הפלטפורמה. החברה אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות, הפסקות או הפרעות בהפעלת הפלטפורמה.
22.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה.
22.4. החברה לא נושאת באחריות ו/או התחייבות כלשהי ביחס למספר, תדירות או סוג השירותים שיוזמנו דרך הפלטפורמה, וגם לא ביחס לתוצאות שעשויות להיות לשימוש בפלטפורמה.
22.5. הספק מסכים באופן מפורש שהשימוש באתר זה והסיכונים הכרוכים בכך הם באחריותו הבלעדית.
22.6. החברה לא תהיה אחראית כלפי הספק, באף מקרה ואופן, לכל נזק בלתי ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, מיוחד או לדוגמה שנובע מהוראה כלשהי של ההסכם. יתר על כן, האחריות המקסימלית הכוללת של החברה ביחס להסכם והנובעת ממנו ו/או בחוזים ו/או ברשלנות ו/או מכל סיבה אחרת, לא תעלה על הגבוה מבין: (א) 1000 אירו, או (2) סכום הכספים שנגבו על ידי החברה ושטרם שולמו לספק בהתאם לתנאי הסכם זה.

23. הודעות
כל הודעה של צד אחד למשנהו תימסר בעברית ובכתב ותשוגר בפקס או בדואר שליחים מהיר רשום. החברה רשאית לשלוח הודעות לספק גם באופן אלקטרוני. הודעות יחשבו ככאלה ששוגרו והתקבלו במקרים הבאים (א) אם שוגרו בפקסימיליה, עם שידור מוצלח של ההודעה בפקסימיליה; (ב) אם שוגרו בדואר שליחים מהיר רשום, כאשר נתקבל דבר הדואר; או (ג) אם שוגרו באופן אלקטרוני, כאשר ההודעה הופנתה לכתובת דוא”ל שהוזנה על ידי הספק בחשבון הספק שלו בפלטפורמה.

24. תקופת ההסכם וסיומו
24.1. ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגדרת של זמן.
24.2. הספק והחברה רשאים להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת באופן מיידי וללא צורך בנימוק לכך או בהצגת סיבה כלשהי לדבר. הזמנות נותרות שאושרו יבוצעו ויסופקו על ידי הספק כמתוכנן.
24.3. אם ישנן אינדיקציות ספציפיות לכך שספק מפר הוראות חוקיות, זכויות של צד שלישי או את התנאים, או אם לחברה מכל סיבה אחרת יש אינטרס לגיטימי, בפרט למען הגנה על לקוחות או ספקים אחרים כנגד פעילויות רמייה, החברה רשאית לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:
– להזהיר את הספק;
– למחוק את הצעות ושירותי הספק, או תכנים אחרים;
– להגביל את שימוש הספק בפלטפורמה;
– להסיר את הספק מן הפלטפורמה או לחסום את גישתו אליה;
– לבטל הזמנות קיימות בשם הספק ללא התחשבות במדיניות הביטול הרלוונטית ו/או להעביר את ההזמנות לספק אחר.

25. שינויים בהסכם
החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאים אלה, לקבוע תנאים חדשים ולקבוע תנאים נוספים, מעת לעת ובכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תיידע את הספק על כל שינוי בהסכם. אם הספק אינו מסכים לשינויים או לתנאים חדשים או נוספים בהסכם כאמור, יש לו הזכות לסיים את ההסכם בהודעה בכתב לחברה. מחדל של הספק מלממש את זכותו לבטל את ההסכם בתוך 30 ימים לאחר הודעת החברה על השינויים או לתנאים חדשים או נוספים בהסכם כאמור יחשב כהסכמה לשינויים כאמור.

26. כללי
26.1. הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הספק לחברה. כל שינוי ותיקון בהסכם זה יעשו בכתב, אחרת לא יהיה להם תוקף.
26.2. אם ישנן תניות בהסכם שהן בטלות או בלתי תקפות, או שהפכו לכאלה, תוקפם של יתרת חלקי ההסכם לא יושפע מכך. תניות בטלות או בלתי תקפות תוחלפנה על ידי תניות שמתאימות כדי להשיג את אותה המטרה בהתחשב באינטרסים של הצדדים.

27. המחאת זכויות
27.1. תביעות ו/או טענות ו/או זכויות הספק הנובעות מההסכם לא ניתנות להעברה או להמחאה לצדדים שלישיים ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
27.2. החברה רשאית להמחות את תביעותיה ו/או טענותיה ו/או חובותיה ו/או זכויותיה על פי הסכם זה והנובעות ממנו לפי שיקול דעתה הבלעדי.

28. תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית
על הסכם זה יחולו דיני מדינת פורטוגל והם בלבד. לבתי המשפט בליסבון תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להסכם.

X